Všeobecné obchodné podmienky

1.1. V týchto obchodných podmienkach budú mať nižšie uvedené výrazy nasledovný význam:

a) poskytovateľom sa rozumie spoločnosť s ručením obmedzeným ARDSYSTÉM, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiely Sro, vo vložke č. 12782/L, so sídlom Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO 36 397 563;
b) záujemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o poskytnutie služby alebo ktorej sa poskytuje služba;
c) službami sa rozumejú služby poskytované poskytovateľom v súvislosti s umiestnením a/alebo umožnením prezentácie záujemcovi, a to najmä (a) návrh, vyhotovenie a/alebo inštalácia prezentácie, a/alebo (b) strpenie prezentácie na reklamnej ploche počas dohodnutej doby;
d) miestom poskytnutia služby je miesto dohodnuté poskytovateľom a záujemcom odkazom
na druh reklamnej plochy a jej lokality, pričom miesto poskytnutia služby sa vyberá a určuje
vždy podľa aktuálnej ponuky voľných reklamných plôch poskytovateľa;
e) prezentáciou sa rozumie akýmkoľvek spôsobom vizuálne spracovaná informácia dohodnutá medzi záujemcom a poskytovateľom, vrátane avšak nielen, informácie o záujemcovi, jeho produktoch a/alebo službách. Forma a obsah prezentácie bude vždy vzájomne odsúhlasená poskytovateľom a záujemcom. Prezentácia môže byť vyhotovená najmä, avšak nielen, vo forme plagátov, fólií, plachiet, dolepkov, rôznych atypických prvkov, a pod;
f) reklamnou plochou sa rozumie plocha nachádzajúca sa na reklamnom, propagačnom alebo informačnom zariadení, akými sú napr. billboard, eurobillboard, city-light, bigboard, megaboard, miniboard, city-poster, informačné tabule, na autobusovom alebo akomkoľvek inom prístrešku alebo na akejkoľvek inej nehnuteľnosti (ďalej len „reklamné zariadenie“), určená poskytovateľom na umiestnenie prezentácie;
g) inštaláciou sa rozumie akýkoľvek proces umiestnenia prezentácie na reklamnú plochu, vrátame, avšak nielen,výlep alebo vyvesenie papierových plagátov, nalepovanie fólií, výves bannerov/plachiet, olepovanie prístreškov, montáž atypických prvkov a iné;
h) ponukou sa rozumie návrh poskytovateľa zaslaný záujemcovi v prípade, ak poskytovateľ nemôže potvrdiť objednávku obdržanú od záujemcu. Pokiaľ výslovne nie je medzi poskytovateľom a záujemcom dohodnuté inak, ponuka má výlučne informatívnu funkciu a nie je pre poskytovateľa záväzná.

1.2. Kde sa v týchto obchodným podmienkach uvádza, že úkon sa musí urobiť písomnou formou, postačí, keď takýto úkon bude urobený faxom alebo elektronickou poštou (emailom).

2.1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na služby poskytované poskytovateľom. Od týchto obchodných podmienok je možné odchýliť sa len na základe písomnej dohody poskytovateľa a záujemcu.

2.2. Tieto obchodné podmienky sú pre záujemcu záväzné od okamihu, keď vstúpi do právneho vzťahu s poskytovateľom, t.j. od okamihu zaslania objednávky poskytovateľovi. Túto skutočnosť berie záujemca na vedomie a bezvýhradne s týmito obchodnými podmienkami súhlasí.

3.1. Zaslaním objednávky poskytovateľovi záujemca potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami uvedenými v objednávke ako aj s obchodnými podmienkami.

3.2. Objednávka musí obsahovať najmenej nasledujúce údaje, inak na ňu poskytovateľ nemusí prihliadať a môže ju považovať za neplatnú:

🞄 meno a priezvisko/obchodný názov záujemcu
🞄 adresa/sídlo záujemcu
🞄 bankové spojenie záujemcu
🞄 rodné číslo/IČO záujemcu
🞄 DIČ a IČ DPH záujemcu, ak boli pridelené
🞄 kontaktné údaje záujemcu v rozsahu najmenej telefónne číslo a emailová adresa záujemcu
🞄 špecifikácia služieb
🞄 fixný čas, od kedy do kedy majú byť služby poskytované (najmenej jeden kalendárny mesiac)
🞄 miesto poskytnutia služby
🞄 dohodnutá odmena
🞄 interval fakturácie
🞄 podpis osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

3.3. Zmluvný vzťah medzi záujemcom a poskytovateľom vznikne okamihom, kedy objednávku záujemcu potvrdí poskytovateľ (ďalej ako „objednávka“). Poskytovateľ nie je povinný objednávku potvrdiť. Ak sa poskytovateľ rozhodne objednávku potvrdiť, spraví tak v lehote desať pracovných dní odo dňa, v ktorom objednávku obdrží. V opačnom prípade sa objednávka považuje za odmietnutú poskytovateľom. Potvrdenie objednávky poskytovateľom
sa vykoná buď vyznačením poskytovateľovho súhlasu priamo na samotnej objednávke alebo osobitným písomným potvrdením poskytovateľa. Potvrdením objednávky poskytovateľom vznikne medzi záujemcom a poskytovateľom zmluva za podmienok uvedených v objednávke a týchto obchodných podmienok (ďalej tiež ako „zmluva“).

3.4. Záujemca je oprávnený zrušiť objednávku pred jej potvrdením zo strany poskytovateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušenie objednávky musí byť vykonané písomným oznámením záujemcu doručeným poskytovateľovi pred potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa.

3.5. Po potvrdení objednávky poskytovateľom avšak najneskôr pred ukončením inštalácie na prvej z reklamných plôch uvedených v zmluve, je záujemca oprávnený bez uvedenia dôvodu jednostranne zrušiť zmluvu zaplatením odstupného za podmienok uvedených v tomto odseku 3.5. V prípade zrušenia zmluvy záujemcom podľa tohto odseku 3.5, je záujemca povinný doručiť poskytovateľovi písomné oznámenie, že využíva svoje právo zrušiť zmluvu
zaplatením odstupného. Na základe tohto oznámenia poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámi záujemcovi výšku odstupného, ktorá sa určí ako súčet (a) nákladov poskytovateľa na služby poskytnuté podľa zmluvy, vrátane tých nákladov, ktoré poskytovateľovi vzniknú po zrušení zmluvy a ktorým sa nie je možné zo strany poskytovateľa vyhnúť, a (b) čiastky zodpovedajúcej 50 % z celkovej odmeny poskytovateľa dohodnutej medzi záujemcom a
poskytovateľom v zmluve. Zmluva sa zrušuje až zaplatením odstupného poskytovateľovi, pričom však záujemca je povinný odstupné zaplatiť poskytovateľovi najneskôr do siedmych dní odo dňa oznámenia výšky odstupného. V prípade, ak záujemca odstupné v uvedenej sedemdňovej lehote nezaplatí, právo záujemcu zrušiť zmluvu zaplatením odstupného bez ďalšieho zaniká a zmluva trvá aj naďalej (bez ohľadu na to, či po uplynutí lehoty na zaplatenie odstupného, záujemca odstupné zaplatil).

3.6. Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy musia mať výlučne písomnú formu.

3.7. Poskytovateľ je oprávnený zaslať záujemcovi ponuku ohľadne služieb (ďalej len „ponuka“). Neoddeliteľnou súčasťou ponuky sú tieto obchodné podmienky. Zmluvný vzťah medzi záujemcom a poskytovateľom vznikne okamihom, kedy ponuku poskytovateľa záujemca prijme, avšak len za predpokladu, že záujemca tak urobí v lehote určenej poskytovateľom. Inak platnosť ponuky zaniká a poskytovateľ nie je ponukou viazaný.

4.1. Záujemca berie na vedomie a súhlasí, že súčasťou prezentácie nesmú byť symboly, vyobrazenia a texty, ktoré zakazuje zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o reklame“), ani iné skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, prípadne by mohli viesť k porušeniu pravidiel cestnej premávky jej účastníkmi, alebo ktoré by boli v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.2. Prezentácia sa nesmie vzťahovať a/alebo nesmie obsahovať najmä:

🞄 produkty alebo služby, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie sú zakázané
🞄 čokoľvek, čo znevažuje alebo uráža ľudskú dôstojnosť, národnostné alebo náboženské cítenie, alebo diskriminuje na základe pohlavia, rasy alebo sociálneho pôvodu
🞄 prezentáciu nahoty ľudského tela pohoršujúcim spôsobom
🞄 násilie, vandalizmus, vulgárnosť alebo navádzanie na protiprávne konanie alebo vyjadrovať s takýmto konaním súhlas
🞄 produkty alebo služby poškodzujúce život alebo zdravie ľudí a zvierat, životné prostredie bez toho, aby sa na škodlivosť výslovne a zreteľne upozornilo
🞄 osobné údaje osôb
🞄 akékoľvek informácie v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže alebo dobrými mravmi.

4.3. Prezentácia nesmie obsahovať reklamu tabakových výrobkov, zbraní a streliva, potreby a dostupnosti orgánov, tkanív a buniek, dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov. Reklama alkoholických nápojov a liekov je dovolená iba v súlade s ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.

4.4. Za obsah prezentácie (vrátane avšak nielen, text, vyobrazenie a symboly), je zodpovedný záujemca. Záujemca sa týmto zaväzuje a súhlasí, že nahradí poskytovateľovi akékoľvek výdavky a škody, vrátane avšak nielen, akýchkoľvek pokút a sankcií, ktoré poskytovateľovi vzniknú v prípade, ak obsah prezentácie bude v rozpore s týmito obchodnými podmienkami a/alebo právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.5. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa nie je záujemca oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do prezentácie a ani akýmkoľvek spôsobom užívať reklamnú plochu, a to najmä na reklamu alebo propagáciu akejkoľvek právnickej alebo fyzickej osoby, služby alebo tovaru.

4.6. V prípade, ak záujemca bude mať záujem akýmkoľvek spôsobom meniť alebo odstrániť prezentáciu, je oprávnený tak urobiť výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa alebo prostredníctvom poskytovateľa, ktorý požadované zásahy do prezentácie vykoná odplatne, a to na základe dohody so záujemcom.

4.7. V prípade, ak záujemca poruší alebo nesplní akúkoľvek zo svojich svoje povinnosti uvedených v tomto článku 4 obchodných podmienok, poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.1. Pokiaľ sa poskytovateľ a záujemca nedohodnú inak, záujemca je povinný dodať poskytovateľovi dohodnutý počet, typ, formu a druh prezentácie, vrátane podkladového materiálu a/alebo návrh prezentácie, ak je potrebný, najneskôr desať pracovných dní pred dňom požadovanej inštalácie, a to na adresu sídla poskytovateľa, všetko riadne preclené a bez právnych vád. V prípade nedodržania tejto podmienky poskytovateľ nezaručuje a nezodpovedá za včasné, kvalitné a bezchybné inštalovanie prezentácie. Za kvalitu, kompletnosť a nezameniteľnosť prezentácie zodpovedá záujemca.

5.2. Neskoré dodanie prezentácie zo strany záujemcu nemá vplyv na začatie alebo skončenie dohodnutého obdobia, počas ktorého je poskytovateľ povinný strpieť a zabezpečiť umiestnenie prezentácie na reklamnej ploche. Splatnosť a výška akejkoľvek odplaty dohodnutej medzi poskytovateľom a záujemcom nie je neskorým dodaním prezentácie zo strany záujemcu dotknutá.

5.3. Inštaláciu je oprávnený vykonávať výlučne poskytovateľ, resp. ním poverené alebo schválené tretie osoby. Pokiaľ sa poskytovateľ so záujemcom nedohodne inak, záujemca nie je oprávnený vykonať inštaláciu alebo akýmkoľvek spôsobom zasahovať do reklamnej plochy alebo prezentácie na nej umiestnenej. Poskytovateľ zvyčajne vykoná inštaláciu do päť pracovných dní odo dňa obdržania prezentácie („obvyklý termín inštalácie“). Obvyklý termín inštalácie môže byť ovplyvnený počasím alebo inými vonkajšími vplyvmi mimo kontroly poskytovateľa; v takomto prípade poskytovateľ môže posunúť termín inštalácie o nevyhnutný čas.

5.4. V prípade, ak sa poskytovateľ a záujemca dohodnú, že záujemca zrealizuje inštaláciu sám, za realizáciu a kvalitu inštalácie zodpovedá výlučne záujemca. Záujemca sa zároveň zaväzuje a súhlasí, že poskytovateľovi nahradí akékoľvek výdavky a škody, ktoré poskytovateľovi vzniknú v prípade poškodenia reklamnej plochy, vrátane avšak nielen, nákladov na opravu alebo výmenu reklamnej plochy a ušlý zisk.

5.5. V prípade, ak pri inštalácii je potrebné použiť podkladový materiál a tento nebude poskytovateľovi dodaný záujemcom zároveň s prezentáciou, poskytovateľ je oprávnený použiť pri inštalácii vhodný podkladový materiál podľa vlastného uváženia a záujemca je povinný poskytovateľovi nahradiť v plnej výške náklady na obstaranie a inštaláciu podkladového materiálu.

5.6. Záujemca výlučne zodpovedá za zmenu kvality prezentácie, ktorú dodal poskytovateľovi, počas dohodnutej doby poskytovania služieb (napr. blednutie, znehodnotenie vplyv poveternostných podmienok, atď.). Pre prípad údržby, výmeny, opravy prezentácie alebo výslovnej požiadavky poskytovateľa je záujemca povinný bezodkladne dodať rezervnú alebo náhradnú prezentáciu.

5.7. V prípade záujmu zo strany záujemcu môže návrh prezentácie zabezpečiť poskytovateľ za vopred dohodnutú odmenu, podľa platného cenníka, v takom prípade si záujemca a poskytovateľ dohodnú podmienky, za ktorých má byť prezentácia navrhnutá a/lebo zhotovená, vrátane lehoty, materiálu, podkladov a ceny. Záujemca je povinný odovzdať poskytovateľovi grafické podklady požadované poskytovateľom, ktoré je možné čítať a editovať v niektorom z nasledovných programov: Adobe (všetky verzie Reader-u, Photoshop) alebo CorelDraw. Rozlíšenie pretlač musí byť aspoň 300 DPI, farebnosť CMYK. Záujemca berie na vedomie, že konečná podoba prezentácia sa môže farebne odlišovať od zobrazenia grafiky na monitore, čo súvisí s nastavením konkrétneho monitora. Záujemca môže reklamovať kvalitu prezentácie len v prípade, keď bude prezentácia ako celok niesť znaky farebného šumu, t.j. celou prezentáciou bude prestupovať jedna farba. Takáto reklamácia bude predmetom vzájomného posúdenia a v prípade odsúhlasenia chybného vyhotovenia prezentácie poskytovateľom je poskytovateľ na vlastné náklady povinný zabezpečiť nové zhotovenie prezentácie.

5.8. Po skončení dohodnutého obdobia poskytovania služby alebo v prípade jednostranného ukončenia zmluvy (z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom) je poskytovateľ oprávnený, nie však povinný, prezentáciu odstrániť a znehodnotiť, prípadne zničiť a zabezpečiť jej likvidáciu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, poskytovateľ nie je povinný prezentáciu z reklamnej plochy odstrániť a v prípade, ak s takýmto postupom záujemca nesúhlasí, je povinný si u poskytovateľa objednať odplatnú službu odinštalovania prezentácie. Ak sa poskytovateľ a záujemca dohodnú, že prezentácia sa odinštaluje a odovzdá záujemcovi, záujemca je povinný si takúto prezentáciu prevziať na mieste a v čase určenom poskytovateľom, inak najneskôr do 10 dní v sídle poskytovateľa; po uplynutí tejto lehoty je poskytovateľ oprávnený prezentáciu znehodnotiť, prípadne zničiť a zabezpečiť jej likvidáciu. Akékoľvek náklady súvisiace s dopravou prezentácie hradí v plnom rozsahu záujemca.

5.9. V prípade, ak sa poskytovateľ a záujemca dohodnú, že záujemca zrealizuje odstránenie prezentácie sám, za realizáciu odstránenia prezentácie zodpovedá výlučne záujemca. Záujemca sa zároveň zaväzuje a súhlasí, že poskytovateľovi nahradí akékoľvek výdavky a škody, ktoré poskytovateľovi vzniknú v prípade poškodenia reklamnej plochy alebo reklamného zariadenia, na ktorom sa reklamná plocha nachádza, vrátane avšak nielen, nákladov na opravu alebo výmenu reklamnej plochy a ušlý zisk.

5.10. Dňom uvedeným v zmluve vznikne poskytovateľovi povinnosť strpieť umiestnenie prezentácie na reklamnej ploche, a to bez ohľadu na skutočnosť, či prezentácia bude alebo nebude na reklamnej ploche inštalovaná (ďalej len „deň umiestnenia”), ibaže by k inštalácii v takýto deň nedošlo z dôvodov na strane poskytovateľa alebo dôvodov uvedených v odseku 5.3 týchto obchodných podmienok. V takomto prípade sa za deň umiestnenia bude považovať deň, kedy bude prezentácia inštalovaná na reklamnej ploche.

5.11. Ak predmetom zmluvy bude umiestnenie prezentácie na reklamnej ploche reklamného zariadenia typu city poster (ďalej len „city-poster”) a záujemca o to prejaví záujem, je poskytovateľ povinný poskytnúť záujemcovi 2 ks kľúčov od city-posterov, ktoré umožnia záujemcovi prístup k reklamným plochám na city-posterov. Poskytnutie ako aj vrátenie kľúčov musí byť potvrdené záujemcom a poskytovateľom preberacím protokolom. V prípade, ak záujemca neodovzdá poskytovateľovi kľúče do desiatich pracovných dní odo dňa skončenia zmluvy (bez ohľadu na spôsob skončenia zmluvy), záujemca je povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške € 500 a zároveň nahradiť poskytovateľovi všetky náklady spojené s výmenou kľúčov od city-posteru.

5.12. Poskytovateľ zabezpečí opravu reklamnej plochy, na ktorej je prezentácia umiestnená, pri jej poškodení, ako aj údržbu takejto reklamnej plochy a jej nahradenie v prípade jej odcudzenia (ďalej len „opravy a údržba“). Opravy a údržbu poskytovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu, v prípade poškodenia alebo krádeže reklamnej plochy najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa o poškodení alebo krádeži dozvie. Ak poškodenie alebo krádež reklamnej plochy oznámi poskytovateľovi záujemca, počas doby odo dňa doručenia písomného oznámenia záujemcu do dňa, v ktorom poskytovateľ zabezpečí príslušnú nápravu, záujemca nie je povinný platiť poskytovateľovi odmenu za umiestnenie prezentácie na dotknutej reklamnej ploche.

5.13. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu (napr. z moci úradnej, atď.) poskytovateľ nebude ďalej schopný alebo môcť poskytovať služby na mieste poskytnutia služby, poskytovateľ navrhne záujemcovi presun reklamnej plochy alebo náhradnú reklamnú plochu na náhradnom mieste poskytovania služby, pričom ak k vyššie uvedenému dôjde z dôvodov na strane poskytovateľa, náklady spojené s premiestnením reklamnej plochy alebo umiestnením prezentácie na náhradnej reklamnej ploche na novom mieste poskytovania služby znáša poskytovateľ. Pokiaľ záujemca nebude súhlasiť s návrhom poskytovateľa, prípadne sa poskytovateľ a záujemca nedohodnú inak, zmluva zanikne ku dňu odstránenia reklamnej plochy alebo prezentácie z reklamnej plochy v mieste poskytnutia služby poskytovateľom, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr, a poskytovateľ vráti záujemcovi pomernú nespotrebovanú časť odmeny zaplatenej záujemcom za obdobie po ukončení poskytovania služby poskytovateľom, a to najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa obdržania písomnej žiadosti záujemcu, na bankový účet záujemcu uvedený v jeho písomnej žiadosti.

5.14. Záujemca berie na vedomie, že poskytovateľ negarantuje, že v blízkosti reklamnej plochy sa nebudú nachádzať alebo umiestňovať reklamy alebo prezentácie tretích osôb, vrátane avšak nielen, konkurentov záujemcu, pričom poskytovateľ je oprávnený poskytovať služby aj tretím osobám, vrátane avšak nielen, konkurentom záujemcu, a to bez akýchkoľvek obmedzení.

5.15. Záujemca sa zaväzuje včas poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť a spoluprácu potrebnú alebo poskytovateľom požadovanú na splnenie povinností poskytovateľa zo zmluvy a/alebo riadnemu a včasného naplneniu zmluvy.

6.1. Základné informatívne ceny za poskytnutie služieb sú stanovené v cenníku poskytovateľa (ďalej len „cenník“) a sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty („DPH“). Cenník poskytovateľa si záujemca môže vyžiadať v elektronickej forme. Cena za poskytnutie služby môže byť uvedená aj v potvrdení objednávky zo strany poskytovateľa, pričom v takomto prípade má cena uvedená v potvrdení objednávky prednosť pred cenami uvedenými v cenníku poskytovateľa (ďalej ako „odmena“).

6.2. K odmene a akýmkoľvek čiastkam, ktoré si poskytovateľ účtuje, poskytovateľ účtuje DPH v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky.

6.3. Poskytovateľ je oprávnený cenník kedykoľvek meniť. Akékoľvek zmeny cenníku sa budú výlučne vzťahovať na zmluvy uzatvorené po prijatí zmien cenníku.

6.4. Odmena nezahŕňa odmenu poskytovateľa za vyhotovenie a inštaláciu, ktorú v celom rozsahu znáša záujemca („odmena za inštaláciu“).

6.5. Osobitné náklady vynaložené zo strany poskytovateľa v súvislosti s doplnkovými a nie bežnými činnosťami požadovanými zo strany záujemcu (napr. prezentácie, ktoré nezodpovedajú norme, štandardnej kvalite alebo štandardným rozmerom určenými poskytovateľom) (ďalej len „osobitné náklady“), budú zvlášť spoplatnené podľa druhu, formy a rozsahu činností v zmysle konkrétneho cenového dojednania medzi poskytovateľom a záujemcom.

6.6. Odmena je splatná vždy v intervale dohodnutom v objednávke/ t.j. mesačne, štvrťročne, polročne, ročne/ na základe faktúry vystavenej do pätnásteho dňa kalendárneho mesiaca na ktorý sa odmena vzťahuje.

6.7. Odmena za inštaláciu je splatná na základe faktúry poskytovateľa vystavenej do pätnástich dní odo dňa potvrdenia objednávky poskytovateľom.

6.8. Osobitné náklady sú splatné na základe faktúry vystavenej poskytovateľom.

6.9. Splatnosť faktúry vystavenej poskytovateľom je štrnásť dní, ak nie je na faktúre uvedené inak. V prípade sporu sa považuje faktúra za doručenú záujemcovi tretím dňom odo dňa jej odoslania poskytovateľom, ibaže záujemca preukáže inak.

6.10. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovaných finančných prostriedkov na účet poskytovateľa. Dokladom o zaplatení faktúry sa rozumie fotokópia výpisu z účtu poskytovateľa.

6.11. Poskytovateľ je oprávnený podmieniť poskytnutie služby platbou vopred na základe zálohovej faktúry, prípadne okamžitým vyrovnaním všetkých neuhradených záväzkov záujemcu voči poskytovateľovi. V takomto prípade platí, že služby budú zo strany poskytovateľa poskytnuté až po pripísaní peňažných prostriedkov na základe zálohovej faktúry alebo okamžitého vyrovnania všetkých neuhradených záväzkov záujemcu voči poskytovateľovi na účet poskytovateľa.

6.12. Ak sa odmena, odmena za inštaláciu alebo osobitné náklady platia po častiach alebo v splátkach, nezaplatením akejkoľvek splátky sa stáva okamžite splatná celá odmena, odmena za inštaláciu alebo osobitné náklady.

6.13. V prípade omeškania záujemcu s plnením akéhokoľvek finančného záväzku voči poskytovateľovi, je poskytovateľ oprávnený okamžite pozastaviť poskytovanie služieb, a to až do úplného uhradenia všetkých splatných záväzkov záujemcu.

6.14. V prípade omeškania záujemcu s plnením akéhokoľvek finančného záväzku voči poskytovateľovi, je záujemca povinný uhradiť poskytovateľovi úrok z omeškania v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky.

6.15. V prípade omeškania záujemcu s plnením akéhokoľvek finančného záväzku voči poskytovateľovi, je záujemca povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

6.16. Akékoľvek prípadné zľavy poskytnuté poskytovateľom záujemcovi prislúchajú záujemcovi len v prípade, že všetky splatné pohľadávky poskytovateľa ku dňu poskytnutia zliav boli zo strany záujemcu uspokojené.

6.17. Záujemca nie je oprávnený započítať alebo inak použiť akékoľvek pohľadávky voči poskytovateľovi, proti pohľadávkam poskytovateľa voči záujemcovi.

7.1. Vyššou mocou sa rozumejú mimoriadne okolnosti brániace plneniu povinností vyplývajúcich zo zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy a ktoré nemohli byť poskytovateľom alebo záujemcom odvrátené (najmä, avšak nielen nepriaznivé poveternostné podmienky, štrajky, občianske nepokoje, živelné pohromy,
výpadky elektrickej energie, zákaz vstupu k reklamným plochám, dopravné obmedzenia, vzbury a nepokoje, udalosti, ktorým nemožno predísť, udalosti vzniknuté bez pričinenia poskytovateľa).

7.2. Pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré majú povahu vyššej moci, je poskytovateľ oslobodený od povinnosti poskytnúť službu stanovenú v zmluve ako aj plniť si svoje ďalšie povinnosti zo zmluvy, a to v rozsahu a po dobu trvania vyššej moci a jej následkov.

8.1. Reklamácie záujemcu týkajúce sa poskytnutia služieb môžu byť uplatnené voči poskytovateľovi iba počas trvania poskytovania služby, a to vždy iba písomne na adresu sídla poskytovateľa. To isté platí ohľadom uplatňovania nárokov na náhradné plnenie služby resp. námietok vadného plnenia.

8.2. Reklamácia v zmysle odseku 8.1 týchto obchodných podmienok musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s týmito obchodnými podmienkami (ibaže presná výška škody nie je zatiaľ záujemcovi známa, čo musí byť v písomnej reklamácii výslovne uvedené) a musí byť doručená poskytovateľovi v lehote uvedenej v odseku 8.1 týchto obchodných podmienok.

8.3. Záujemca je povinný prezentáciu prezrieť alebo zariadiť, aby sa prezrela najneskôr do siedmych dní odo dňa umiestnenia. Po uplynutí tejto doby platí, že záujemca nemá námietky voči inštalácii alebo prezentácii vyhotovenej poskytovateľom.

8.4. Uplatnenie náhrady škody zo strany záujemcu je vylúčené, okrem prípadu úmyselného pochybenia poskytovateľa pri poskytovaní služby alebo prípadu pochybenia poskytovateľa pri poskytovaní služby z dôvodu jeho hrubej nedbanlivosti.

8.5. Poskytovateľ sa zbaví zodpovednosti za škodu ak preukáže, že škodu nezavinil.

8.6. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo zničenie prezentácie, pokiaľ k takémuto poškodeniu alebo zničeniu došlo bez pričinenia poskytovateľa (napr. v dôsledku mimoriadnej udalosti, zásahu tretej osoby, vyššej moci a pod.).

9.1. Poskytovateľ je oprávnený zmluvu (bez ohľadu na to, či je uzatvorená na dobu určitú alebo neurčitú) kedykoľvek ukončiť písomnou výpoveďou doručenou záujemcovi, pričom v takom prípade poskytovateľ vráti záujemcovi pomernú nespotrebovanú časť odmeny zaplatenej záujemcom za obdobie poskytovania služby poskytovateľom po ukončení zmluvy, a to najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa obdržania písomnej žiadosti záujemcu, na bankový účet záujemcu uvedený v jeho písomnej žiadosti.

9.2. Poskytovateľ je tiež oprávnený vypovedať zmluvu z nasledujúcich dôvodov:

a) záujemca nesplní alebo poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy alebo týchto obchodných podmienok;

b) záujemca nereaguje po dobu dlhšiu ako tridsať dní na písomnú požiadavku zo strany poskytovateľa;

c) ak prezentácia, ktorá nebola v čase uzavretia zmluvy známa, podľa posúdenia poskytovateľa svojim obsahom alebo formou je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, etickým zásadám reklamnej praxe alebo dobrým mravom;

d) nastane akákoľvek skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na bezporuchový priebeh poskytovania služieb

e) dôjde k zmenám v hospodárskej situácii záujemcu, ktoré podľa názoru poskytovateľa môžu mať negatívny vplyv na schopnosť záujemcu plniť si svoje povinnosti voči poskytovateľovi;

f) nastane skutočnosť odôvodňujúca pochybnosti o ďalšom plnení záväzkov zo strany záujemcu.

9.3. Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú môže záujemca kedykoľvek vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu.

9.4. Výpovedná doba je tri kalendárne mesiace a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená.

9.5. Výpoveď zmluvy nemá žiadny vplyv na povinnosť záujemcu splniť si všetky záväzky voči poskytovateľovi vyplývajúce mu z objednávky alebo týchto obchodných podmienok (napr. zaplatenie odmeny, odmeny za inštaláciu, osobitných nákladov, náhrady škody, ušlého zisku, zmluvných pokút, úrokov z omeškania a pod.).

9.6. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených v týchto obchodných podmienkach ako aj z dôvodov stanovených zákonom bez toho, aby mal voči záujemcovi akékoľvek záväzky. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť najmä v prípade, ak záujemca je v omeškaní s úhradou akejkoľvek dlžnej čiastky viac ako tridsať dní. Povinnosť záujemcu uhradiť poskytovateľovi všetky čiastky podľa zmluvy, obchodných podmienok a/alebo zákona, ktoré sa stanú splatnými alebo na ktoré vznikne poskytovateľovi nárok do dňa, v ktorom odstúpenie nadobudne účinnosť, nie je odstúpením od zmluvy dotknutá. Zároveň, pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, v prípade odstúpenia od zmluvy nie je poskytovateľ povinný vrátiť záujemcovi akékoľvek plnenie, ktoré obdržal od záujemcu.

9.7. Poskytovateľ a záujemca môžu zmluvu ukončiť aj písomnou dohodou. Povinnosť záujemcu uhradiť poskytovateľovi všetky čiastky podľa zmluvy, obchodných podmienok a/alebo zákona, ktoré sa stanú splatnými alebo na ktoré vznikne poskytovateľovi nárok, nie je uzatvorením dohody o ukončení zmluvy dotknutá.

10.1. Záujemca je povinný informovať poskytovateľa o tom, že došlo k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu prezentácie alebo reklamnej plochy, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tom dozvie.

10.2. V prípade, ak v súlade s týmito obchodnými podmienkami je záujemca oprávnený na akúkoľvek manipuláciu s reklamnou plochou, záujemca je povinný zaobchádzať s reklamnou plochou ako aj reklamných zariadením, na ktorom sa reklamná plocha nachádza, zodpovedajúcim spôsobom s ohľadom na prevádzkové a technické vlastnosti reklamnej plochy a reklamného zariadenia a udržiavať ju v riadnom stave tak, aby nedošlo k poškodeniu reklamnej plochy a reklamného zariadenia.

10.3. Poskytovateľ je povinný prezentáciu poistiť len v prípade, ak sa na tom poskytovateľ a záujemca výslovne dohodnú.

10.4. Poskytovateľ je oprávnený oznámiť príslušným orgánom, ktoré sa zaoberajú sledovaním nákladov na reklamu pri všetkých klasických médiách, počet prinesených prezentácií s údajom o ich formáte a druhu inštalácie.

10.5. Záujemca nie je oprávnený akúkoľvek svoju pohľadávku voči poskytovateľovi postúpiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa na tretiu osobu, a to ani za účelom zabezpečenia.

10.6. Poskytovateľ upozorňuje záujemcu na nasledujúce následky neplnenia si povinností zo zmluvy: uplatnenie príslušenstva záväzku, uplatnenie zmluvnej pokuty, uplatnenie úrokov z omeškania, uplatnenie náhrady škody, odstúpenie od zmluvy, súdne konanie a prípadne povinnosť znášať trovy konania, exekučné konanie a prípadne povinnosť znášať trovy exekučného konania, postúpenie pohľadávky tretej osobe.

11.1. Záujemca, ak je fyzickou osobou, podpisom objednávky výslovne, zrozumiteľne, vedome, slobodne a bez akýchkoľvek ďalších podmienok, na základe poskytovateľom poskytnutých informácií, súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje (vrátane osobitných kategórií osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ktorých spracúvanie poskytovateľom nie je zakázané osobitnými právnymi predpismi) v rozsahu zistiteľnom z úradných dokladov záujemcu a to najmä, ale nielen titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, IČO, DIČ, IČ DPH; a v rozsahu ďalších osobných údajov zistiteľných z písomných dokumentov, resp. ústnych informácií, ktorých poskytnutie záujemcom poskytovateľovi je predpokladané týmito obchodnými podmienkami alebo objednávkou, alebo vyžadované od záujemcu poskytovateľom pred potvrdením objednávky na účely identifikácie alebo vyhodnotenia bonity, resp. hodnovernosti záujemcu; získané veriteľom v rámci zmluvného vzťahu na základe objednávky (resp. aj ešte pred jej uzavretím), boli poskytovateľom ako prevádzkovateľom informačného systému spracúvané pre jeho potreby vyplývajúce z potvrdenej objednávky (t.j. na tento účel: vedenie účtovnej evidencie a evidencie o obchodných partneroch; výkon práv a povinností vyplývajúcich z potvrdenej objednávky a všeobecne záväzných právnych predpisov; ochrana práv a oprávnených záujmov poskytovateľa; firemná štatistika, archivácia a marketing), a taktiež v súvislosti s vyššie uvedeným účelom spracúvania ďalej poskytované alebo sprístupňované (ako sprostredkovateľovi, príjemcovi alebo tretej strane) akýmkoľvek osobám, ktoré pre poskytovateľa na zmluvnom základe vykonávajú činnosti, resp. poskytujú služby súvisiace s dosiahnutím vyššie uvedeného účelu spracúvania (napr. externá účtovnícka firma, advokátska kancelária, predajca alebo spoločnosť vykonávajúca inštaláciu prezentácie, spoločnosť zabezpečujúca pre poskytovateľa vymáhanie pohľadávok alebo iných povinností vyplývajúcich záujemcovi zo zmluvy a pod.), ako aj ďalším osobám, ktoré sú voči poskytovateľovi v postavení osoby ovládanej alebo ovládajúcej v zmysle § 66a Obchodného zákonníka, alebo v postavení osoby personálne alebo majetkovo prepojenej s poskytovateľom, a to aj tým subjektom, ktoré sú zriadené v zahraničí.

11.2. Záujemca týmto taktiež súhlasí s tým, aby boli jeho osobné údaje okrem rodného čísla poskytnuté, za podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných údajov, ako sprostredkovateľovi, príjemcovi alebo tretej strane: osobám, ktoré sú voči poskytovateľovi v postavení osoby ovládanej alebo ovládajúcej v zmysle § 66a Obchodného zákonníka, alebo v postavení osoby personálne alebo majetkovo prepojenej s poskytovateľom, a to aj tým subjektom, ktoré sú zriadené v zahraničí, poprípade aj reklamným a marketingovým agentúram spolupracujúcim s poskytovateľom, poisťovacím spoločnostiam spolupracujúcim s poskytovateľom, a to za účelom poskytovať záujemcovi informácie o modelových ponukách alebo za účelom navrhovať iné produkty a služby, či na účely prieskumu trhu a zisťovania spokojnosti zákazníkov (vrátane záujemcu) s činnosťou a produktmi poskytovateľa.

11.3. Záujemca ďalej súhlasí, že v prípade, ak sa dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek pohľadávky alebo jej časti v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom, poskytovateľ je oprávnený zaradiť jeho identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa a pod.) ako aj výšku dlžnej sumy do akéhokoľvek verejne prístupného zoznamu dlžníkov. Záujemca podpisom objednávky zároveň potvrdzuje, že jeho súhlas sa vzťahuje aj na právo poskytovateľa, jeho sprostredkovateľa, tretej strany alebo príjemcu získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií. Podpisom objednávky záujemca zároveň potvrdzuje, že jeho súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov poskytovateľom nebol zo strany poskytovateľa žiadnym spôsobom vynucovaný a ani podmieňovaný hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu a že bol veriteľom poučený o existencii a obsahu jeho zákonných práv ako dotknutej osoby.

11.4. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje záujemcu za splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcich článkoch i po splnení alebo inom ukončení zmluvného vzťahu, a to počas doby nie dlhšej ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania, najviac však počas doby dvadsať rokov od zániku všetkých práv a povinností zo zmluvy.

11.5. Záujemca môže odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov za nasledovných podmienok: (a) poskytovateľ poruší opakovane závažným spôsobom svoje povinnosti stanovené v zákone o ochrane osobných údajov, (b) záujemca doručí poskytovateľovi odvolanie súhlasu.

11.6. Záujemca berie na vedomie, že v rámci spracúvania osobných údajov záujemcu poskytovateľom, resp. v rámci ich poskytovania alebo sprístupňovania poskytovateľom iným osobám, môže dochádzať k prenosu týchto osobných údajov do iných členských štátov Európskej únie alebo do tretích krajín. Záujemca výslovne súhlasí s takýmto cezhraničným prenosom osobných údajov a to aj v prípade, ak by cieľová krajina nezaručovala primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

11.7. Záujemca podpisom objednávky zároveň potvrdzuje, že si poskytovateľ voči nemu splnil povinnosti v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, najmä ustanovenia § 10 ods. 1.

Všetky právne vzťahy medzi záujemcom a poskytovateľom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory medzi záujemcom a poskytovateľom budú rozhodnuté súdmi Slovenskej republiky.

13.1. Vo veciach neupravených zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

13.2. Ustanovenia dopĺňajúce a meniace ustanovenia týchto obchodných podmienok nachádzajúce sa v zmluve majú vždy prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

13.3. V prípade, že jednotlivé ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neplatné alebo sa stanú neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok. V takomto prípade sa záujemca a poskytovateľ bezodkladne dohodnú na náhradnej úprave, ktorá čo najbližšie bude zodpovedať sledovanému hospodárskemu účelu.

13.4. Aktuálne znenie obchodných podmienok je zverejnené na webovej stránke poskytovateľa www.ardsystem.sk

13.5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2012 s platnosťou na dobu neurčitú.